Onze Pedagogische Visie

Binnen het Centrum Leren en Werken Connect streven we naar kwaliteitsvol onderwijs voor jongeren die bewust kiezen voor een leer- en werkervaring en jongeren die omwille van de nood aan ondersteuning in hun leerproces een specifieke pedagogische aanpak vragen.

We zien het als onze taak de integratie van deze jongeren in de maatschappij te bevorderen door te werken op drie domeinen:

· hun beroepskansen bevorderen door een degelijke vakopleiding

· hun persoonlijke ontplooiing verder uitbouwen

· hen actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven

We doen dit vanuit een christelijke inspiratie waarbij een aantal waarden centraal staan:

· kansen geven

· aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren

· respect hebben voor andere levensbeschouwingen en culturen ... en die we als medewerkers ook effectief voorleven.

Om tot een constructieve begeleiding te komen vertrekken we vanuit het geloof in de jongere met zijn/haar competenties en laten we dit ook blijken. We bieden hen warmte aan en een ruggensteun zodat ze de goede richting vinden en hun leven een positieve wending kunnen geven. Tegelijkertijd leren we hen ook omgaan met regels en structuur zodat het makkelijker wordt om zich te handhaven in de maatschappij.

We zien onze jongeren als unieke mensen met een totale persoonlijkheid en binnen onze begeleidingstaak willen we daar (rekening houdend met onze mogelijkheden en beperkingen) maximaal op inspelen. Daarom tekenen we samen met iedere jongere een individueel leertraject uit dat we actief begeleiden. Dit leertraject beperkt zich niet tot het accepteren en verwerken van informatie maar daagt de jongere ook uit om een actief engagement op te nemen. Onderwijzen richt zich in ons centrum dan ook op kennis, vaardigheden en attitudes, op kennen, kunnen en zijn. Gezien de grote diversiteit van de jongeren (zowel qua sociaaleconomische achtergrond, studieniveau,…) in ons centrum streven we naar een beleid waarbij we maximaal rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de individuele jongere. Jongeren die hiervoor in aanmerking komen willen we voorbereiden op de uitoefening van een beroep en bieden we optimaal kansen om een kwalificatie te behalen. Werkplekervaring vinden we daarbij heel belangrijk. Met jongeren die in hun traject daar nog niet aan toe zijn willen we aanvankelijk de klemtoon leggen op hun persoonlijkheidsontwikkeling en hun zelfredzaamheid in het maatschappelijk leven bevorderen.

We willen in ons centrum actief werk maken van een ‘open’ leer- en leefgemeenschap waarin jongeren, ouders, (interne en externe) begeleiders en directie elkaar leren kennen en waar dialoog leidt tot medeverantwoordelijkheid in het traject dat we samen afleggen. Omwille van de vaak sectoroverschrijdende begeleiding van een aantal van onze jongeren wordt er expliciet aandacht besteed aan netwerkvorming.

Om dit kwaliteitsvol onderwijs ook in de toekomst te verzekeren worden blijvend de nodige logistieke/materiële voorzieningen en pedagogisch-didactische hulpmiddelen ingezet. Tevens nodigen we alle medewerkers uit om verder in te spelen op onderwijskundige vernieuwingen en maatschappelijke tendensen. Het pedagogisch project van ons centrum is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring